Kto obsługuje ten system?

Kto jest odpowiedzialny za rozpatrzenie mojej skargi?

EthicsGlobal, jako niezależna firma zewnętrzna, gwarantuje poufność i anonimowość wszystkim składającym skargi. W związku z powyższym, Spółka zapewnia wszystkich Pracowników, Dostawców i Klientów, że proces monitorowania i rozwiązywania problemów będzie prowadzony z zachowaniem pełnej przejrzystości i obiektywizmu.